Informujemy, iż Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu:

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

Działania:

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,

2) adaptacja pomieszczeń w istniejących placówkach dla osób bezdomnych.

Projekt zakłada dostosowanie warunków lokalowych do wymogów standardów wynikających z rozporządzenia MPRiPS z dn. 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. 2018 poz. 896), jak również aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych przebywających w schronisku poprzez włączenie do realizacji prac remontowo-adaptacyjnych.

Wysokość dofinansowania w okresie 01.05.2023 – 31.12.2023 r. wynosi 216 018 zł (całkowita wartość projektu: 245 475 zł).

Miejsce realizacji zadania: Schronisko dla osób bezdomnych w Wielu, ul. Derdowskiego 32 a, 83-441 Wiele, województwo pomorskie.